ms
Přijímací řízení

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ,

BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2

OD 1.9.2018

 

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti se zrakovým, tělesným a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.
   
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné (§34 odst.1        a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb).
 • K přihlášce do mateřské školy musí zákonný zástupce dítěte doložit písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
   
 • Přednostně jsou přijímány děti se zdravotním znevýhodněním, pro které je v následujícím školním roce již předškolní vzdělávání povinné.
 • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit   pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
 • O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 34 odst. 3 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) rozhoduje ředitelka školy.
 • Termín zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019: 10.5.2018. v době od 8°° do 16°°hodin
 • Pro školní rok 2018/2019 jsou v mateřské škole volná 4 místa (ke změně počtu volných míst může dojít ukončením docházky některého z již přijatých dětí).
 • Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy a jejich bodové ohodnocení:

 

Věková skupina přijímaných dětí

Délka docházky dětí čtyřletých a mladších

Sourozenec

Pětileté a starší: 30 bodů

Celodenní délka pobytu:

10 bodů

Navštěvuje SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2:

5 bodů

Čtyřleté: 15 bodů

Tříleté: 10 bodů

Polodenní délka pobytu:

5 bodů

Nenavštěvuje SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2:

0 bodů

Dvouleté: 5 bodů

 

 

Body jsou udělovány tak, aby děti se zdravotním znevýhodněním ve věku 5 let (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před dětmi čtyřletými a tříletými.

V případě nedostatečné kapacity mateřské školy pro přijetí přihlášených dětí se shodným počtem bodů se pořadí těchto dětí určí losováním. Losování proběhne za účasti vedení školy a zástupce školské rady v den, který stanoví ředitel školy a který bude zveřejněn na školních webových stránkách.

 

V Brně dne 1.3.2018

 

Mgr. Dagmar Sýsová

ředitelka škol

 

Ke stažení ve formátu PDF >>> ZDE <<<