zs

 

     Děti těžce zrakově postižené vyučujeme technice chůze s bílou holí, prostorové orientaci a samostatnému pohybu (POSP). V rámci výuky POSP si žáci osvojí různé techniky orientace v prostoru a techniky chůze s bílou holí po trasách v areálu školy a v blízkém okolí. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostech dítěte. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti.

    

     Oftalmopedická péče o těžce zrakově postižené žáky je nutným pokračováním zrakové stimulace v raném věku a zrakově stimulačních aktivit v období předškolním. Slouží ke zkvalitnění zrakových představ

a k co nejlepšímu využívání zbytku zraku.

 

     Na 1. stupni i 2. stupni ZŠ  je věnována pozornost žákům se specifickými poruchami učení v rámci hodin nápravy SPU. Náprava probíhá v učebně Speciální péče, která je vybavena speciálními pomůckami, převážně individuální formou.

   

     Žákům ZŠ s vadami výslovnosti (dyslalie) a žákům s kombinovanými vadami, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie a opožděný vývoj řeči, je věnována individuální logopedická péče.

 

     Dětem s poruchami učení a chování a dětem s mentálním postižením nabízíme muzikoterapii podle švédské metody FMT. Pracuje s nimi terapeutka, která studovala tento obor přímo ve Švédsku.

 

Všechny tyto aktivity probíhají pod vedením kvalifikovaných odborníků.