Minimální preventivní program ZŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

šk. rok 2018/2019

 

Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Je součástí Plánu práce školy pro školní rok 2018/2019 a je závazný pro všechny pedagogické pracovníky školy.

Úplné znění tohoto programu je k dispozici na všech úsecích a také na webových stránkách školy.

 

Problematika rizikového chování dětí je celospolečenským problémem. Zneužívání drog, šikana a jiné projevy rizikového chování se dotýkají již dětí, které navštěvují základní školu. Objevují se nové rizikové jevy např. kyberšikana.

Je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.

Program je zaměřen na všechny věkové kategorie žáků naší školy.

 

Na realizaci preventivního programu školy se podílejí všichni zaměstnanci školy.

 

Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP, které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Preventivní tým pro řešení rizikového chování ve škole:

 • ředitelka školy Ing. Soňa Šestáková
 • zástupkyně ředitele RNDr. Dana Švihálková
 • školní metodička prevence Mgr. Jana Pokorná
 • výchovná poradkyně Mgr. Eva Miksová
 • třídní učitelé
 • školní psycholog Mgr. Daniel Žahour

 

Ředitelka školy Ing. Soňa Šestáková

- zodpovídá za realizaci preventivního programu

- je součástí preventivního týmu

- jedná s rodiči

 

Zástupkyně ředitele RNDr. Dana Švihálková

- zodpovídá za realizaci preventivního programu

- je součástí preventivního týmu

- jedná s rodiči

 

Školní metodička prevence Mgr. Jana Pokorná

- sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole

- spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, školním psychologem, pracovníky SPP při škole, pracovníky PPP, ostatními pracovníky, institucemi, odborníky...

- mapuje výskyt rizikového chování ve škole

- zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky

- poskytuje informace a materiály všem učitelům a rodičům   k dané problematice

 

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Miksová

- eviduje děti s SPU

- pomáhá při tvorbě IVP

- vede profesní orientaci žáků

- řeší problémy s neprospěchem a záškoláctvím

- spolupracuje s SPP a psychologem

- účastní se výchovných komisí a pohovorů s rodiči

 

Školní psycholog PhDr. Daniel Žahour

- pomáhá při řešení problémových situací

- pracuje individuálně s problémovými žáky

- pracuje s třídním kolektivem

- působí jako poradce pro rodiče

- účastní se výchovných komisí a pohovorů s rodiči

 

Třídní učitelé

- mapují vztahy mezi žáky v třídních kolektivech

- je manažérem třídního dění a preventivních aktivit

 

 

CÍL:

 • vytvořit pozitivní školní klima
 • vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vzdě-lávání žáků
 • klást důraz na zdravý životní styl
 • učit žáky překonávat složité životní situace a posilovat u nich důvěru ve svoje vlastní schopnosti a dovednosti a pomáhat jim nalézat smysl života
 • zlepšit komunikaci s rodiči žáků
 • naučit žáky správně chápat partnerské vztahy formou výchovy k manželství a rodičovství
 • naučit žáky smysluplně využívat volný čas
 • rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech:
  - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sex. zneužívání
  - ohrožování mravní výchovy mládeže
  - domácího násilí
 • předcházet rizikovým jevům v chování žáků

 

Co je to rizikové chování neboli  sociálně patologické jevy?

 1. drogové závislosti
 2. alkoholismus
 3. kouření
 4. virtuální drogy - netolismus ( počítač, televize, DVD...)
 5. patologické hráčství - gambling
 6. vandalismus
 7. krádeže
 8. kriminalita
 9. šikana
 10. agresivita
 11. kyberšikana
 12. záškoláctví
 13. xenofobie, rasismus, intolerance
 14. sekty - závislost na sektách
 15. poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie
 16. sexuální rizikové chování
 17. rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

 

Realizace:

 • zařazení dané problematiky do tématických plánů předmětů jako je prvouka, přírodověda, výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, tělesná a hudební výchova, pracovní a výtvarná výchova
 • zařazení co největšího počtu žáků do nepovinných předmětů (hra na hudební nástroj, sborový zpěv) a zájmových kroužků, které poskytuje internát.
 • využít třídnické hodiny pro řešení problémů  v kolektivu (komunitní kruh)
 • informace na nástěnkách
 • konzultace se školním metodikem, případně se školním psychologem, výchovnou poradkyní...
 • zajištění vhodných akcí ve škole i mimo školu - CVČ Lužánky, poradenské centrum Sládkova, PČR, MPB, výchovná střediska, odborná poradenská pracoviště, HASIČI Brno...

 

Harmonogram:

 1. Tvorba minimálního preventivního programu - seznámení s jeho zněním: vedení školy, pedag. pracovníky, zaměstnance školy a rodiče
 2. Tvorba nástěnky - aktuální informace (vestibul školy), aktualizace Schránky důvěry chodba 3. Patro B3).
 3. Projektové dny ve škole - Branný den, Den  dětí...
 4. Projektové vyučování na ZŠ – dopravní výchova, chování v krizových situacích, zdravý životní styl, chování při mimořádných situacích, první pomoc, bezpečně na internetu…
 5. Realizace aktuálních témat prevence pat. jevů ve třídách formou komunitního kruhu.
 6. Mapování informovanosti žáků pomocí  dotazníků
 7. Aktualizace důležitých adres
 8. Realizace programů dle nabídky, zájmu a aktuálních potřeb – kouření, alkoholismus, záškoláctví, sexuální výchova…

 

 
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE                         

Mgr. JANA POKORNÁ

sborovna 1. st. B3 -

konzultační hodiny:  pondělí 7:30 - 8:00 nebo dle domluvy

email: pokorna@sss-ou.cz

tel: 543321303  kl.: 304