Preventivní program

Preventivní program

 

Oblast: prevence rizikového chování a zneužívání návykových látek

Zařízení: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Část: SŠ

 

Školní rok: 20017/2018

Zpracoval: Mgr. Marek Smutný

 

Počet studentů: 127                      Z toho internátních:   36

 

Dlouhodobý cíl: vytvoření bezpečného prostředí pro výchovu a vzdělávání žáků, pozitivní změna klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků

6) optimálnější kooperace

Dílčí cíle

1) protidrogová prevence

2) důraz na zdravý životní styl 

3) výchova k manželství a rodičovství

4) zlepšení komunikace

5) snižování dostupnosti návykových látek

 

Základní prostředky, jak vytčených cílů dosáhnout:

1) seznámení vedení školy, pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy a rodičů s preventivním programem (PP), jeho podstatou a optimálním rozdělením kompetencí a nutností spolupráce pro co nejzdárnější naplnění cílů

     Zodpovídají(Z): MŠP(metodik školní prevence),TU(třídní učitelé)

     Termín(T): začátek školního roku

 

2) stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence

     Z: MŠP

     T: září

 

3) zřízení schránky důvěry pro studenty a žáky

     Z: MŠP,VP(výchovná poradkyně)

     T: září

 

4) vytvoření a průběžná aktualizace nástěnek s tematikou prevence i terapie v oblasti návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

     Z: MŠP

     T: začátek školního roku, průběžně

5) nezbytné zajištění celoroční práce především s výchovnou poradkyní(VP), školní psycholožkou,  třídními učiteli, pracovníky internátu, studentskou radou, rodiči

     Z: MŠP, VP, TU, školní psycholožka, vedoucí vychovatel(VV)

     T: průběžně, porady vedení školy, třídní schůzky

 

6) pravidelné začlenění problematiky (PP) do výuky: především v hodinách zdravotní nauky, epidemiologie a hygieny, občanské nauky a SVZS, přírodních věd, českého jazyka, tělesné, výtvarné a hudební výchovy

     Z: MŠP, jednotliví vyučující

     T: průběžně

 

7) vytvoření různorodých aktivit pro studenty a žáky:

     a) využití programu pro školy pořádaných PPP Brno Sládkova 45 ( šikana, drogy, záškoláctví, rizika sexuálního chování, HIV aj.)

     b) využití spolupráce s Městskou policií Brno, přednášky a programy zaměřené na zvlášť nebezpečné jevy ( šikana, kouření, alkoholismus, omamné látky, násilí v rodině, nutná sebeobrana apod.)

     Z: MŠP, TU, ev. další pověření učitelé

     T: bezprostředně po besedách, průběžně

     c) spolupráce s internátem v oblasti rozvíjení vhodných volnočasových aktivit žáků ( kroužky: vaření, keramický, hudební, počítačový, sportovní - showdown, posilovna , cyklistický, florbalový, plavání)

     Z: VV, jednotliví vychovatelé

     T: průběžně

     d) spolupráce s učiteli Čjl, Vv, Hv,  při návštěvě a výběru divadelních a filmových představení, koncertů, výstav

     Z: MŠP, učitelé Čjl,Vv, Hv

     T: průběžně

     e) individuální spolupráce s Poradnou zdraví, výživy a odvykání kouření (Masarykův onkologický ústav, Brno, Žlutý kopec 7) na snížení počtu závislých studentů na kouření, ev. dalších závislostech a upevnění nejen teoretických znalostí souvisejících se zdravou výživou (prevence anorexie, bulimie)

     Z: MŠP

     T: průběžně

     f) odborné vzdělávání ŠMP a maximální využití (dle časových a finančních možností)

     Z: MŠP, vedení školy

     T: průběžně

 

 

 

Příloha č. 1: Krizový scénář aneb řešení konkrétní situace na škole

 

1)    Situace: Žák si přinesl do školy povolené drogy (cigarety, alkohol)

       Řešení:

  • Žák není plnoletý : Pití a kouření není právně trestné. Nezletilým žákům je pouze zakázán prodej  alkoholu a tabákových výrobků. Školní řád musí obsahovat text, který zakazuje žákům nošení alkoholu a tabákových výrobků do školy. Žák se pak řeší exemplárně za porušování školního řádu. O zachycení věcí se sepisuje záznam, který obsahuje datum, čas, popis předmětů, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým. Zachycené předměty vrátíme zákonným zástupcům na základě protokolu. Nezletilým žákům je zakázán prodej alkoholu a tabákových výrobků. Snažíme se vytěžit z žáka informaci, kde alkohol či cigarety zakoupil. Získané informace oznámíme na policii a rodičům či zákonným zástupcům.

  • Žák již dosáhl plnoletosti:  Žáka lze řešit pouze podle ustanovení školního řádu.

 

2)    Situace: Žáci v prostorách školy přistiženi při pití či kouření

       Řešení: Školním řádem je zakázáno užívat nebo nosit do zařízení jakékoliv NL. Školní řád obsahuje sankce, které následují po jeho porušování. Přestupek proti ŠŘ se u neplnoletých žáků musí oznámit rodičům či zákonným zástupcům (dle §7 odst.1 zákona 4. 359/1999 Sb.).

 

3)    Situace: U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy

       Řešení: Je zde stanovena ohlašovací povinnost. U nezletilých žáků musíme informovat rodiče či zákonné zástupce, u plnoletých studentů postupujeme v informování rodičů opatrně, protože bychom se sami mohli dostat do problémů s legislativou.

4)    Situace: Ve škole se pohybuje žák pod vlivem drog nebo alkoholu

       Řešení: Prioritou číslo jedna je zajistit žákovi i ostatním bezpečnost. Je-li žák ve vážnějším stavu, voláme ambulanci, v případě zakázaných drog i policii.Vyhodnotíme-li situaci tak, že lékaře není nutné volat, informujeme zákonné zástupce a trváme na tom, aby si žáka převzali.

 

5)    Situace: Žák přistižen při prodeji drog

       Řešení: Prodej drog je nezákonný. Ihned voláme policii!

 

6)    Situace: Ve škole nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání

       Řešení: Ihned voláme policii!

 

7)    Situace: Žák se svěří s tím, že užívá drogy

       Řešení: Nabídnout radu a podporu. Je-li nutno, obrátit se na relevantní služby.

 

8)    Situace: Rodiče žáka hledají ve škole radu, jak řešit problémy s drogami u svého dítěte

       Řešení: Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby.

 

9)    Situace: Pracovník školy má problémy s užíváním drog (včetně společensky tolerovaných)

       Řešení: Používat řešení, která nabízí Zákoník práce a Pracovní řád.

 

10)  Situace: Identifikace a ukládání látek

       Řešení: Pedagog obdrží nebo zjistí neznámou látku a je podezření, že se jedná o drogu. V přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku vypíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a uschová ji do školního trezoru. Poté je bezodkladně třeba vyrozumět Policii ČR.Ta provede další úkony ke zjištění, o jakou látku se jedná. Identifikaci provede vždy policie, v žádném případě pedagog a to ani chemik. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka (stejným způsobem uložená) přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, protože u řady látek jsou známy účinné protijedy. Další postup týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ve spolupráci s policií.

 

 

Příloha č. 2: Krizový scénář pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně

 

1) O každém projevu šikany je nutné informovat vedení školy – zástupkyni ředitele Ing. Soňou Šestákovou i ředitelku školy Mgr. Dagmar Sýsovou.

 

2) Zajištění ochrany oběti

 

3) Bez prodlení začít s vyšetřováním

 

4) Zajistit zápis rozhovoru s informátory a nechat jej informátory podepsat (datum).

 

5) Zajistit zápis rozhovoru s obětí a nechat jej obětí podepsat (datum).

 

6) Zajistit zápis rozhovoru se svědky a nechat jej svědky podepsat (datum).

 

7) Rozhovor s agresorem/agresory až na závěr!!!! (dbát na převahu: 2-3 učitelé na 1 agresora, 3-4 učitelé na 2 agresory).

 

8) Uzavření případu

 

 

Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. „školního lynčování“ je nutný následující postup:

 

1) Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti

 

2) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi

 

3) Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování

 

4) Pokračující pomoc a podpora oběti

 

5) Nahlášení policii

 

6) Vlastní vyšetřování