Vnitřní směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O PODMÍNKÁCH ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU

Tato směrnice v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a s vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání (dále jen vyhláška) upravuje úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu (dále jen ŠD a ŠK).

I.

Činnost ŠD a ŠK je shodná s počátkem a koncem školního roku, tzn., že trvá 10 měsíců.

II.

Výše úplaty pro 1 žáka je 160,- Kč za každý započatý měsíc, tj. 1 600,- Kč za školní rok. 
Výše úplaty je pro každého žáka stejná bez ohledu na počet hodin a dnů v měsíci, kdy se činností ŠD a ŠK účastní, a bez ohledu na státní příslušnost.

III.

Splatnost 1. částky 800,- Kč (za 1. pololetí) je nejpozději do 30. 9. V průběhu školního roku do 15 ti dnů od přijetí žáka do ŠD a ŠK. Nebude-li úplata uhrazena ani do 30 ti dnů ode dne přijetí žáka do ŠD a ŠK, má se uplynutím posledního dne této lhůty za to, že žák je ze ŠD a ŠK odhlášen.
Splatnost 2. částky 800,- Kč (za 2. pololetí) je do 28. 2. (obě částky mohou být uhrazeny zároveň, nejpozději však do 30.9.)

Způsob úhrady:

  1. bezhotovostní převod na účet školy
  2. vklad v hotovosti složenkou na účet školy

Číslo účtu školy: 195 333 621 / 0710, jako variabilní symbol doplňte rodné číslo Vašeho dítěte a do textu uveďte: ŠD + jméno dítěte.

IV.

Část úplaty může být žákovi prominuta podle podmínek v § 11 odst. 3a, b vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. (dále § 20 odstavec 1 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů).
O prominutí úplaty je zákonný zástupce povinen požádat (uvede na zápisním lístku) a současně je povinen prokázat splnění těchto podmínek do 15. 9. a 15. 2.  V případě, že skončí platnost těchto podmínek, budou zákonní zástupci vyzváni k úhradě úplaty za příslušné měsíce.

V.

Přihlásí-li se žák v průběhu školního roku, úplata se hradí za příslušné měsíce.
Odhlásí-li se žák v průběhu školního roku, vrátí se úplata za příslušné měsíce.
Odhlášení žáka ze ŠD, ŠK musí provést rodiče písemnou formou.

VI.

Tato směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2018