Jak to u nás vypadá

V současné době se naše škola skládá z pěti částí a je jedním z největších vzdělávacích zařízení pro zdravotně znevýhodněné v České republice. Jsme schopni na žáky působit od útlého dětství až po jejich dospělost. Výhodou je, že se žáci pohybují ve stále stejném prostředí.

Součástí rozlehlého areálu je mateřská škola, základní škola, základní škola speciální, střední škola a speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené.

 

Areál školy

 

Škola také nabízí dětem a žákům se zrakovým postižením poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru.

Virtuální prohlídka školy

Mateřská škola

Třídy svým vybavením i velikostí odpovídají individuálním potřebám dětí se zdravotním znevýhodněním.

Část třídy určená pro volné aktivity je vybavena herními koutky, pomůckami a hračkami pro relaxaci.

Každá třída má své PC pracoviště s dotykovým monitorem a alternativními ovládacími prvky.

Základní škola

Každý žák má svoji lavici se sklopnou deskou. Učebna je vybavena pro děti se zrakovým hendikepem.

Vstupní hala slouží jako museum, kde je zobrazena historie školy i pomůcek pro zrakově postižené.

Každé ráno vítá děti 1.stupně ZŠ Veselá škola.

Základní škola speciální

Rozmístění nábytku a pracovních míst je v každé třídě odlišné a zohledňuje individuální vzdělávání.

Jedna třída je propojena ze dvou místností, což umožňuje skupinovou a individuální výuku zároveň.

Pro rozvoj motoriky, smyslového vnímání a rozumových schopností je třída vybavena hmatovými koutky.

Střední škola

Masérna – realizuje se v ní výuka odborného výcviku a odborných předmětů.

Multimediální učebna – největší místnost na škole a slouží k výuce s pomocí interaktivní tabule.

Prádelna – využívá se k výuce odborného výcviku oboru Pečovatelské služby.

Zahrada a sport

V našem areálu se nachází několik tělocvičen, které děti a žáci využívají v rámci celého dne.

Posilovna slouží k výuce tělesné výchovy, je využívána i v odpoledních hodinách.

V areálu školy se také nachází několik venkovních hřišť.

×