Péče o žáky se speciálními potřebami

Děti těžce zrakově postižené vyučujeme technice chůze s bílou holí, prostorové orientaci a samostatnému pohybu (POSP). V rámci výuky POSP si žáci osvojí různé techniky orientace v prostoru a techniky chůze s bílou holí po trasách v areálu školy a v blízkém okolí. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostech dítěte. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti.

Oftalmopedická péče o těžce zrakově postižené žáky je nutným pokračováním zrakové stimulace v raném věku a zrakově stimulačních aktivit v období předškolním. Slouží ke zkvalitnění zrakových představ a k co nejlepšímu využívání zbytku zraku.

 

spu

 

Dětem s poruchami učení a chování a dětem s mentálním postižením nabízíme muzikoterapii podle švédské metody FMT. Pracuje s nimi terapeutka, která studovala tento obor přímo ve Švédsku.

Všechny tyto aktivity probíhají pod vedením kvalifikovaných odborníků.

Výuka na základní škole

Výuka na základní škole

Na 1. stupni i 2. stupni ZŠ  je věnována pozornost žákům se specifickými poruchami učení v rámci hodin nápravy SPU. Náprava probíhá v učebně Speciální péče, která je vybavena speciálními pomůckami, převážně individuální formou.

Žákům ZŠ s vadami výslovnosti (dyslalie) a žákům s kombinovanými vadami, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie a opožděný vývoj řeči, je věnována individuální logopedická péče.

Prostorová orientace a samostatný pohyb

Prostorová orientace a samostatný pohyb

Jedná se o postupný nácvik  prostorové orientace a samostatného pohybu při dodržování hlavních zásad bezpečnosti, za použití různých technik pohybu a chůze po trasách. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostech dítěte.

Cílem je

  • dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti
  • zvýšit úroveň pohybových dovedností
  • získat konkrétní představy o prostoru

Výuka

Do volitelného předmětu jsou žáci zařazeni na základě doporučení oftalmologa a učitelů. Rozdělení žáků je podle úrovně dovedností v oblasti PO, rozlišujeme práci s nevidomými od narození a s později osleplými, přihlížíme k tělesným či jiným sekundárním postižením. Součástí práce učitele je seznámení rodičů a ostatních pedagogů s danou problematikou.

Řazení činností od nejjednodušších dovedností po samostatný pohyb ZP:

  • prvky PO (pohyb bez hole, chůze s průvodcem, bezpečnostní držení, trailing, chůze v přímém směru, odhad vzdáleností a úhlů
  • technika chůze s holí ( držení hole, kluzná, kyvadlová a diagonální technika, chůze poschodech, eskalátory, přecházení silnice)
  • orientační analyticko-syntetická činnost (samostatný pohyb s využitím orientačních bodů a znaků)

Ve výuce je kombinovaná individuální a skupinová forma, individuální práce s jednotlivci převažuje.

Zraková stimulace

Zraková stimulace

Zahrnuje soubor všech zrakově stimulačních aktivit a cvičení, jejímž intenzivním a cíleným prováděním lze zlepšit schopnost vizuálního vnímání zrakově postižených dětí. Je nutným pokračováním zrakové stimulace v raném věku a zrakově stimulačních aktivit v období předškolním.

Zrakově stimulační cvičení jsou prováděna jednak v uměle vytvořeném prostředí temné komory, a dále pak v přirozeném prostředí (třída, veřejné prostory ZŠ, chodby, areál ZŠ). Součástí temné komory jsou základní  a doplňkové zrakově stimulační pomůcky.

V mladším školním věku (1.-3.ročník) se tedy procvičuje zejména přenášení pozornosti, senzomotorická koordinace (spolupráce zraku a pohybu), orientace v prostoru a orientace v ploše.

Ve 4. - 5. ročníku se získané zrakové dovednosti prohlubují a podle zrakových možností konkrétního dítěte se zkouší i poslední fáze – vytváření zrakových představ. Děti se učí poznávat pomocí zraku reálné trojrozměrné předměty a rozlišovat dvojrozměrné objekty – obrázky. Pokud to zrakové postižení dítěte umožňuje, zkoušíme i práci s televizní lupou.

Na 2. stupni základní školy se zaměřujeme na využívání získaných zrakových dovedností v běžném živote, zejména při orientaci v prostoru, pokud je to možné, zkouší se dále pracovat na lupě a využívat počítač.

Náprava SPU

Náprava SPU

Co je specifická porucha učení (SPU)?
Minimální porucha s maximálními následky!

V naší škole se věnujeme nápravě SPU na 1. i 2. stupni ZŠ.

Na 1. stupni se reedukaci dyslexie, dysortografie a dyskalkulie věnuje speciální pedagog na celý úvazek. Náprava probíhá v učebně Speciální péče, která je vybavena speciálními pomůckami. Důraz je zde kladen především na rozvoj percepčních kognitivních funkcí a posílení pozornosti, činnosti zaměřené na orientaci v čase, prostoru a program rozvíjení základních dovedností pro čtení, psaní a počítání.

Při reedukaci na 2. stupni je náprava SPU zaměřena na jazykové vyučování a práci s textem; u dětí s těžší poruchou učení a těm, které dosud nenavštěvovaly reedukaci se musí věnovat čas i rozvoji percepčních schopností. V matematice se navazuje na dosaženou úroveň matematických znalostí.

Logopedická péče

Logopedická péče

Logopedická péče v našem zařízení je zajištěna pro žáky ZŠ s vadami výslovnosti (dyslalie) a  pro žáky s kombinovanými vadami, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie a opožděný vývoj řeči.

Supervizi a pomoc s  diagnostikou poskytuje SPC při Speciální škole pro vadně mluvící.

V  hodinách pracuje logoped se žáky individuálně (2 – 3 žáci na hodinu), provádí nápravu vad výslovnosti a cviky vedoucí k lepší hybnosti mluvidel, sleduje porozumění řeči a celkový řečový projev žáka.

U žáků s  kombinovanými vadami se kromě odstraňování vadvý slovnosti zaměřuje na rozvíjení řeči vůbec – slovní zásoba, dechová a artikulační cvičení, správné tvoření tvarů slov, vět, atd.

S  průběhem nápravy seznamuje logoped rodiče při individuálních konzultacích a písemně - zadáváním přiměřených úkolů, které rodiče s dětmi doma procvičují .

Pokud se vyskytne obtížnější vada, např. koktavost, doporučí logoped rodičům návštěvu klinického logopeda a pravidelnou terapii ve zdravotnickém zařízení.

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Součástí speciální péče na naší škole je muzikoterapie podle švédské FMT-metody. Terapeutickou péči provádí PhDr. Katarína Grochalová, diplomovaná hudební terapeutka,   obor studovala přímo ve Švédsku, které je kolébkou FMT-metody a zatím také jediným školícím místem. FMT je vhodná pro děti mentálně postižené, děti s poruchami učení a chování.

Bližší informace o muzikoterapii a rozhovor s PhDr. Katarínou Grochalovou najdete na http://www.muzikoterapie.cz

×