Zápis k předškolnímu vzdělávání

  • poskytujeme všestrannou speciálně pedagogickou péči dětem nevidomým, se zbytky zraku a slabozrakým, ale i dětem, jejichž zrakové postižení je dále kombinováno jinou vadou (mentální retardací, tělesným postižením nebo poruchou komunikace)
  • naše mateřská škola je prostorem pro získávání nových zkušeností v kolektivu ostatních dětí, místem, kde se dítě postupně stává samostatnějším a méně závislým na rodičích
  • nabízíme dětem možnost vlastní realizace v nejrůznějších oblastech prostřednictvím hry a herních činností a to jak formou kolektivní, tak skupinovou a individuální
  • velký důraz je zde kladem na posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné. Specifickými oblastmi jsou především rozvoj sebeobsluhy, prostorové orientace, smyslového vnímání, oblast zrakové stimulace a individuální logopedické péče.
  • nedílnou součástí programu dětí v mateřské škole jsou návštěvy divadelních představení a koncertů, různé exkurze, výlety a pobyt dětí na škole v přírodě
  • cílem veškerého výchovně vzdělávacího působení je rozvinout u každého dítěte individuálně takové vlastnosti a schopnosti, které mu umožní co nejširší uplatnění v životě společnosti
×