Zápis do 1. třídy základní školy speciální

Žáci jsou do základní školy přijímáni na základě zápisu, který bývá zpravidla v dubnu předcházejícího školního roku. Zápis probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce formou písemné žádosti a doporučení školského poradenského zařízení nebo doporučení z PPP.

O zařazení žáka do základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Přednostně jsou přijímáni žáci se zrakovým postižením. Dojde-li v průběhu vzdělávání k významným změnám speciálních vzdělávacích potřeb žáka, může po přezkoumání poradenským zařízením a se souhlasem jeho zákonného zástupce přeřadit ředitel školy žáka do jiného vzdělávacího programu.

Přehled termínů

Zápis do 1. třídy
5. 4. 2021
Zveřejnění přijatých žáků
7. 6. 2021
Zahájení školního roku
1. 9. 2021
×