Výuka na střední škole

Do výuky je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zařazen předmět Speciální péče, ve kterém jsou realizována podpůrná opatření dle individuálních potřeb každého žáka.

V rámci výuky ve všech oborech je zajištěna komplexní příprava pro život, vyplývající z charakteru postižení (Brailleovo písmo, prostorová orientace, práce s kompenzačními pomůckami, vedení k samostatnosti a soběstačnosti).

Environmentální vzdělávání a výchova je významným předpokladem udržitelného rozvoje a její realizace patří mezi prvořadé zájmy Evropské unie, proto je taky tento předmět u nás na škole vyučován.

Výuka jednotlivých oborů

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

Ve škole se vyučují tři cizí jazyky – anglický, německý a ruský. Žák si pro své vzdělávání na oboru Masér sportovní a rekondiční musí zvolit jazyky dva. Prvním cizím jazykem je vždy jazyk anglický. U druhého cizího jazyka si žák může vybrat ze dvou možností – jazyk německý nebo jazyk ruský.

Do výuky je zařazena souvislá odborná povinná praxe ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku, vždy v délce dvou týdnů, která probíhá ve vybraných zařízeních, zejména na odděleních fyzioterapie.

Z volitelných předmětů si žák volí 1 předmět, který ho bude připravovat k maturitní zkoušce. 

V rámci povinných zkoušek profilové části MZ bude škola žáky připravovat na zkoušku z Rekodic, jejíž součástí je předmět Psychologie, z Aplikované masáže, dále na praktickou zkoušku z Masáží.

Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných MZ.

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Ve škole se vyučují tři cizí jazyky – anglický, německý a ruský. Žák si pro své vzdělávání na oboru Obchodní akademie musí zvolit jazyky dva. Prvním cizím jazykem je vždy jazyk anglický, který se stává pro tento obor jazykem stěžejním. U druhého cizího jazyka si žák může vybrat ze dvou možností – jazyk německý nebo jazyk ruský.

Ve druhém a třetím ročníku je mezi povinné odborné předměty zařazena praxe. Praxe se vyučuje formou učební, tzn. ve fiktivní firmě. Pro tyto účely jsou na škole speciálně vybaveny dvě učebny. Obsah předmětu je tvořen ve spolupráci s naším sociálním partnerem, snažíme se co nejvíce zohledňovat požadavky reálné praxe.

Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru (různé exkurze). Také se účastníme velkého množství soutěží a veletrhů, které CEFIF (Centrum fiktivních firem) organizuje.

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude škola žáky připravovat na zkoušku z ekonomických předmětů a účetnictví (v učebním plánu předměty označeny hvězdičkou), na praktickou formu písemné práce, v níž budou zahrnuty a propojeny úkoly z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace (též tyto předměty jsou v učebním plánu označeny hvězdičkou). Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných maturitních zkoušek, volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT (tyto předměty jsou v plánu označeny křížkem).

Sociální činnost

Sociální činnost

Ve škole se vyučuje cizí jazyk anglický.

Ve druhém a třetím ročníku je mezi povinné odborné předměty zařazena praxe. Praxe se vyučuje formou učební. Pro tyto účely je na škole speciálně vybavena učebna.

Výuka tohoto oboru spočívá ve výuce všeobecně – vzdělávacích předmětů a předmětů odborných. Během studia žáci absolvují celkem 6 týdnů odborné praxe v reálném prostředí různých zařízení sociálních služeb.

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude škola žáky připravovat na ústní zkoušku z předmětu sociální služby, jejíž součástí je předmět sociální pedagogika a ústní zkoušku z předmětu psychologie (v učebním plánu předměty označeny hvězdičkou), na praktickou zkoušku formou obhajoby maturitní práce, v níž budou žáci zpracovávat témata z předmětu pečovatelství (tento předmět je v učebním plánu označen hvězdičkou). Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných maturitních zkoušek, volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT.

Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér

Součástí výuky jsou praktická cvičení, probíhající ve vybraných zařízeních, hlavně v ústavech sociální péče a domovech pro seniory. Celé studium je zaměřeno hlavně na získání praktických dovedností, důležitých pro výkon masérského povolání.

 

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Praktické dovednosti a činnosti si žáci osvojují v předmětu odborný výcvik. Vyučovací hodina odborného výcviku trvá 60 minut.

V průběhu tříletého studia žáci získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné k výše uvedeným činnostem a dosáhnou střední vzdělání.

Prodavačské práce

Prodavačské práce

Obor bude vyučován od školního roku 2020/2021.

Školní vzdělávací program a podrobné informace se zpracovávají.

Školní vzdělávací plány

Obor vzdělání (název ŠVP) ŠVP pro 1. ročník ŠVP pro vyšší ročníky
Obor vzdělání (název ŠVP)
Masér sportovní a rekondiční
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Obchodní akademie
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Sociální činnost
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Rekondiční a sportovní masér
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Pečovatelské služby
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›
Obor vzdělání (název ŠVP)
Prodavačské práce
ŠVP pro 1. ročník
Stáhnout ›
ŠVP pro vyšší ročníky
Stáhnout ›

Speciální péče

Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi.

Předmět zahrnuje pomoc při řešení problémů s učením, rozvoj rozumových schopností, podporu v oblasti informačních technologií, prostorovou orientaci, pomoc při obsluze jakékoliv kompenzační pomůcky.

Enviromentální výchova

Slovo „environmentální“ působí možná na mnohé jako složitý a těžko pochopitelný výraz, jehož význam často zůstává tak trochu skryt a utajen.

Co to tedy ta environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) vlastně je?

Jednoduše se tím rozumí:

  • předávání znalostí o biosféře, o Zemi, o vztahu člověka k životnímu prostředí a o problémech životního prostředí z globálního i lokálního hlediska; ovlivňování patřičného vztahu k přírodě
  • rozvíjení schopnosti uvažovat v souvislostech a chápat vzájemné působení přístupů ekologických, technologických, ekonomických, ale i sociálních
  • vedení k ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích; působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu

Funkce koordinátora environmentální výchovy, vzdělání a osvěty byla na naší škole zřízena ve škol. roce 2005/06 a od září 2007 ji vykonává PaedDr I. Svobodová.

Od letošního školního roku se budete setkávat s problematikou environmentu i na webových stránkách školy. Dozvíte se tak nejen o aktuálním dění a akcích EVVO, ale také o zajímavostech z oblasti životního prostředí, ekologie, životního stylu aj.

Samozřejmě také uvítáme i vaše nápady, podněty a náměty, které můžete sdělit osobně, ale také prostřednictvím mailu na adrese: svobodova@sss-ou.cz.

Víte, co je ekologická stopa?

Jde o produkci odpadů, spotřebu proudu či spotřebu vody. Pro jednoduché zjištění vlivu jednotlivých zemí, nebo i jednotlivých lidí na životní prostředí vyvinuli vědci tzv. ekologickou stopu. Ta uvádí, jakou plochu přírodních zdrojů v hektarech potřebuje průměrně jeden člověk na zajištění svých potřeb, včetně potravin, surovin, energie a likvidace odpadů. Lidé žijící v různých koutech Země vytvářejí velmi rozličné ekologické stopy. Ekologická stopa ukazuje, že lidé v bohatých zemích spotřebují mnohonásobně více zdrojů než lidé z chudých částí světa.

Červený výstražný trojúhelník a v něm černobílý medvěd. Tento symbol zná určitě každý, kdo alespoň jedenkrát navštívil některou z našich či zahraničních zoo. Označují se jim druhy, kterým v přírodě hrozí vyhubení. Ta nejvzácnější a nejohroženější zvířata světa. A černobílý medvěd, kterého mají ve znaku, mezi nimi zaujímá jedno z předních míst.

×