Výuka na střední škole

Do výuky je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zařazen předmět Speciální péče, ve kterém jsou realizována podpůrná opatření dle individuálních potřeb každého žáka.

V rámci výuky ve všech oborech je zajištěna komplexní příprava pro život, vyplývající z charakteru postižení (Braillovo písmo, prostorová orientace, práce s kompenzačními pomůckami, vedení k samostatnosti a soběstačnosti).

Environmentální vzdělávání a výchova je významným předpokladem udržitelného rozvoje a její realizace patří mezi prvořadé zájmy Evropské unie, proto je taky tento předmět u nás na škole vyučován.

Výuka jednotlivých oborů

Masér sportovní a rekondiční

Masér sportovní a rekondiční

Absolvent je připraven k výkonu profesionální masérské praxe. Je schopen poskytovat masérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb včetně domovů pro seniory. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů, poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu.

Vzdělávání v oboru spočívá ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů a předmětů odborných. V rámci jazykového vzdělávání se vyučuje jazyk anglický.

Praktické vyučování má formu odborného výcviku a je realizováno ve škole v odborných učebnách masáží. Během studia žáci absolvují celkem 6 týdnů oborné praxe, která probíhá ve smluvně zajištěných pracovištích, zejména na odděleních fyzioterapie.

Vzdělávání je ukončené maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá z části společné a profilové. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky škola připravuje žáky na ústní zkoušku z předmětu rekondice, jejíž součástí je psychologie a z předmětu aplikovaná masáž, dále na praktickou zkoušku z předmětu masáže.

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Ve škole na oboru Obchodní akademie se vyučují dva cizí jazyky – anglický a německý. Prvním cizím jazykem je vždy jazyk anglický, který se stává pro tento obor jazykem stěžejním. Druhý cizí jazyk je jazyk německý.

Ve druhém a třetím ročníku je mezi povinné odborné předměty zařazena praxe. Praxe se vyučuje formou učební, tzn. ve fiktivní firmě. Pro tyto účely je na škole speciálně vybavena jedna učebna, která simuluje reálnou kancelář ve firmě. Práce ve fiktivní firmě žákům poskytuje možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby. Snažíme se co nejvíce zohledňovat požadavky reálné praxe. V průběhu roku se žáci účastní různých mezinárodních veletrhů fiktivních firem.

Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného charakteru (různé exkurze). Také se účastníme velkého množství soutěží a veletrhů.

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude škola žáky připravovat na zkoušku z ekonomických předmětů a účetnictví (v učebním plánu předměty označeny hvězdičkou), na praktickou formu písemné práce, v níž budou zahrnuty a propojeny úkoly z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace (též tyto předměty jsou v učebním plánu označeny hvězdičkou). Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných maturitních zkoušek, volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT (tyto předměty jsou v plánu označeny křížkem).

Sociální činnost

Sociální činnost

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým.

Výuka tohoto oboru spočívá ve výuce všeobecně – vzdělávacích předmětů a předmětů odborných. V rámci jazykového vzdělávání se na oboru vyučuje cizí jazyk anglický. Praktické vyučování má formu učební praxe, je realizováno ve škole v odborné učebně ve 2. a 3. ročníku, ve 4. ročníku na smluvních pracovištích sociálních zařízení. Během studia žáci absolvují celkem 6 týdnů oborné praxe v reálném prostředí v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky škola bude připravovat žáky na ústní zkoušku z předmětu sociální služby, jejíž součástí je předmět pečovatelství a ústní zkoušku z předmětu psychologie, na praktickou zkoušku z předmětu učební praxe. Žáci se mohou rozhodnout i pro vykonání nepovinných maturitních zkoušek, volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky předmětů stanovených ředitelkou školy a z nabídky MŠMT.

Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér

Absolvent je připraven k výkonu profesionální masérské praxe. Je schopen poskytovat profesionální masérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb včetně domovů pro seniory.

V průběhu tříletého studia se vyučuje anglický jazyk a všeobecně vzdělávací předměty, žáci získávají teoretické i odborné znalosti a praktické dovednosti. Praktické dovednosti si osvojují v předmětu odborný výcvik, který probíhá ve všech třech ročnících. Výuka odborného výcviku probíhá v odborných učebnách masáží. Ve druhém a třetím ročníku se odborný výcvik realizuje také na smluvně zajištěných pracovištích, zejména na odděleních fyzioterapie, v ústavech sociální péče a domovech pro seniory.

Vzdělávání je ukončené jednotnou závěrečnou zkouškou. Žák získá střední vzdělání s výučním listem.

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

 

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pracovník v sociálních službách, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní v úklidových službách v sociálních, ubytovacích a jiných zařízeních, v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla.

V průběhu tříletého studia žáci získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti. Praktické dovednosti si osvojují v předmětu odborný výcvik, který probíhá ve všech třech ročnících. Výuka odborného výcviku probíhá v odborných učebnách (cvičná kuchyně, cvičná prádelna a učebna pečovatelství), ve školní kuchyni, školní prádelně a MŠ naší školy. Ve třetím ročníku se odborný výcvik realizuje na smluvně zajištěném pracovišti sociálního zařízení. Vyučující hodina odborného výcviku trvá 60 minut. Vzdělávání je ukončené závěrečnou zkouškou.

 

Prodavačské práce

Prodavačské práce

Absolvent oboru Prodavačské práce se uplatní jako pomocný pracovník, který provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Je schopen doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví a běžně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce.

V průběhu tříletého studia žáci získávají teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s výše uvedenými činnostmi, žáci po třech letech úspěšného studia získají střední vzdělání s výučním listem, pokud úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku.

Kromě běžných teoretických předmětů jako je český jazyk, matematika či základy anglického jazyka, jsou součástí učebních osnov oboru Prodavačské práce také teoretické předměty odborné, konkrétně např. obchodní provoz, obchodní počty a nauka o zboží.

Praktické dovednosti si žáci osvojují v předmětu odborný výcvik, který probíhá ve všech třech ročnících ve škole v odborné učebně obchodního provozu a na výukovém pracovišti (PR Buffet). Náplní odborného výcviku ve škole jsou především odborně praktické činnosti, a to zejména balení zboží, početní operace (snížení a zvýšení ceny, paragon, reklamace, faktura, dodací list), práce na pokladně, práce se zbožím. V hodinách odborného výcviku se také opakují a prohlubují získané znalosti z teoretických odborných předmětů zejména obchodního provozu a nauky o zboží. V 1. ročníku se odborný výcvik uskutečňuje také na smluvně zajištěném pracovišti v prodejních jednotkách různého typu, kde žáci v přirozených podmínkách obchodního provozu mohou uplatnit teoretické znalosti a praktické dovednosti. Vyučovací hodina odborného výcviku trvá 60 minut.

Školní vzdělávací plány

Obchodní akademie - platné pro 2. ročník

Obchodni-akademie-63-41-M-02.pdf 

Obchodni-akademie-Dodatky-63-41-M-02.pdf

Obchodní akademie - platné pro 3. a 4. ročník

Obchodni-akademie-63-41-M-02.pdf 

Obchodni-akademie-Dodatky-63-41-M-02.pdf

Sociální činnost - platné pro 1. a 2. ročník

Socialni-cinnost-75-41-M-01.pdf 

Socialni-cinnost-Dodatky-75-41-M-01.pdf

Sociální činnost - platné pro 3. a 4. ročník

Socialni-cinnost-75-41-M-01.pdf 

Socialni-cinnost-Dodatky-75-41-M-01.pdf

Masér sportovní a rekondiční - platné pro 1. a 2. ročník

Maser-Sportovni-a-rekondicni-maser-69-41-L-02.pdf 

Maser-sportovni-a-rekondicni-Dodatky-69-41-L-02.pdf

Rekondiční a sportovní masér - platné pro 1. a 2. ročník

Rekondicni-a-sportovni-maser-69-53-H-01.pdf 

Rekondicni-a-sportovni-maser-Dodatky-69-53-H-01.pdf

Rekondiční a sportovní masér - platné pro 3. ročník

Rekondicni-a-Sportovni-Maser-69-53-H-01.pdf 

Rekondicni-A-Sportovni-Maser-Dodatky-69-53-H-01.pdf

Prodavačské práce - platné pro 1. a 2. ročník

Prodavacske-prace-66-51-E01.pdf 

Prodavacske-prace-Dodatky-66-51-E-01.pdf

Prodavačské práce - platné pro 3. ročník

Prodavacske-prace-66-51-E-01.pdf 

Prodavacske-prace-Dodatky-66-51-E-01.pdf

Pečovatelské služby - platné pro 1. a 2. ročník

Pecovatelske-sluzby-75-41-E-01.pdf 

Pecovatelske-sluzby-Dodatky-75-41-E-01.pdf

Pečovatelské služby - platné pro 3.. ročník

Pecovatelske-Sluzby-75-41-E-01.pdf 

Pecovatelske-Sluzby-Dodatky-75-41-E-01.pdf

Speciální péče

Předmět Speciální péče podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží k rozvoji rozumových schopností, paměti, zlepšování orientačních, komunikačních a sociálních dovedností žáků. Podporuje práci s informačními a komunikačními technologiemi.

Předmět zahrnuje pomoc při řešení problémů s učením, rozvoj rozumových schopností, podporu v oblasti informačních technologií, prostorovou orientaci, pomoc při obsluze jakékoliv kompenzační pomůcky.

Enviromentální výchova

Slovo „environmentální“ působí možná na mnohé jako složitý a těžko pochopitelný výraz, jehož význam často zůstává tak trochu skryt a utajen.

Co to tedy ta environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) vlastně je?

Jednoduše se tím rozumí:

  • předávání znalostí o biosféře, o Zemi, o vztahu člověka k životnímu prostředí a o problémech životního prostředí z globálního i lokálního hlediska; ovlivňování patřičného vztahu k přírodě
  • rozvíjení schopnosti uvažovat v souvislostech a chápat vzájemné působení přístupů ekologických, technologických, ekonomických, ale i sociálních
  • vedení k ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích; působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu

Funkci koordinátora environmentální výchovy, vzdělání a osvěty vykonává Mgr. Ludmila Valouchová.

Od letošního školního roku se budete setkávat s problematikou environmentu i na webových stránkách školy. Dozvíte se tak nejen o aktuálním dění a akcích EVVO, ale také o zajímavostech z oblasti životního prostředí, ekologie, životního stylu aj.

Samozřejmě také uvítáme i vaše nápady, podněty a náměty, které můžete sdělit osobně, ale také prostřednictvím mailu na adrese: valouchova@sss-ou.cz.

Víte, co je ekologická stopa?

Jde o produkci odpadů, spotřebu proudu či spotřebu vody. Pro jednoduché zjištění vlivu jednotlivých zemí, nebo i jednotlivých lidí na životní prostředí vyvinuli vědci tzv. ekologickou stopu. Ta uvádí, jakou plochu přírodních zdrojů v hektarech potřebuje průměrně jeden člověk na zajištění svých potřeb, včetně potravin, surovin, energie a likvidace odpadů. Lidé žijící v různých koutech Země vytvářejí velmi rozličné ekologické stopy. Ekologická stopa ukazuje, že lidé v bohatých zemích spotřebují mnohonásobně více zdrojů než lidé z chudých částí světa.

Červený výstražný trojúhelník a v něm černobílý medvěd. Tento symbol zná určitě každý, kdo alespoň jedenkrát navštívil některou z našich či zahraničních zoo. Označují se jim druhy, kterým v přírodě hrozí vyhubení. Ta nejvzácnější a nejohroženější zvířata světa. A černobílý medvěd, kterého mají ve znaku, mezi nimi zaujímá jedno z předních míst.

×