Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Cíle 

Iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity

Aktivity zajišťuje školní psycholog, výchovný a kariérový poradce a školní metodik prevence sociálně patologických jevů.

Konzultační hodiny

Školní poradenské pracoviště lze kontaktovat ze strany žáků i zákonných zástupců telefonicky, e-mailem, nebo osobně v konzultačních hodinách.

Mgr. Eva Miksová
výchovná poradkyně pro ZŠ
Konzultační hodiny: pondělí 8:45-10:00 

Mgr. Klára Englišová
výchovná poradkyně pro SŠ
Konzultační hodiny: středa 13:45-14:45

Ing. Eva Štefková
výchovná poradkyně pro SOU
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:30-13:30

Bc. Tereza Káňová
školní psycholožka pro MŠ, ZŠ, SŠ a SOU
Konzultační hodiny: po domluvě

Mgr. Marek Smutný
metodik prevence pro SŠ a SOU
Konzultační hodiny: úterý 10:00-10:45

Mgr. Pavla Holoubková
metodička prevence pro ZŠ, vedoucí ŠPP
Konzultační hodiny: pondělí 11:40-12:40

 

Činnost Školního poradenského pracoviště

Činnost Školního poradenského pracoviště

Činnost Školního poradenského pracoviště představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Aktivity ŠPP zajišťuje školní psycholog, výchovný a kariérový poradce a školní metodik prevence sociálně patologických jevů.

Činnost školního psychologa

Činnost školního psychologa

Poradenská činnost

 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce, komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy
 • poskytování psychologických služeb žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti kariérového poradenství
 • poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků

Metodická a informační činnost

 • depistáž výukových obtíží
 • komunikace s učiteli
 • podpůrná opatření ve výuce

Spolupracuje s

 • učiteli
 • rodiči a zákonnými zástupci
 • dalšími poradenskými pracovišti

Činnost výchovného poradce

Činnost výchovného poradce

Poradenská činnost

 • poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci
 • individuální pohovory se zákonnými zástupci i žáky
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském zařízení úřadu práce
 • spolupráce s SPC pro zrakově postižené při integraci našich žáků na střední školy
 • besedy pro žáky k volbě povolání s výchovnými poradci jiných škol, s bývalými žáky

Metodická a informační činnost 

 • předávání odborných informací z oblastí kariérového poradenství a péče o žáky se SVP
 • shromažďování zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • vedení písemných záznamů, navržená a realizovaná opatření (práce s problémovými žáky)

Spolupracuje s

 • vedením školy
 • SPC, PPP
 • učiteli
 • metodikem prevence sociálně patologických jevů
 • školním psychologem
 • zákonnými zástupci

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů

Osvětová činnost

 • podává základní informace o sociálně patologických jevech, jejich následcích a možné prevenci, a to nejen žákům, ale i jejich zákonným zástupcům
 • organizuje přednášky, exkurze a jiné aktivity k dané problematice, individuální pohovory s žáky nebo jejich zákonnými zástupci

Metodická a informační činnost

 • účastní se pravidelných porad a seminářů k dané problematice
 • informuje pedagogické pracovníky školy o formách primární prevence
 • zpracovává a vyhodnocuje Preventivní program

Spolupracuje s

 • vedením školy
 • pedagogickými pracovníky školy
 • školním psychologem
 • výchovnou poradkyní
 • poradenským  centrem Brno
 • příslušnými orgány státní správy
 • Policií ČR a Městskou policií Brno

Kontakty

Bc. Tereza Káňová

Mgr. Eva Miksová

Ing. Eva Štefková

Mgr. Marek Smutný

Mgr. Pavla Holoubková

Mgr. Klára Englišová

×