Poskytované služby

Cílovou skupinu SPC tvoří dětí, žáci a studenti se zrakovým postižením.

Pro stanovení podpůrných opatření provádíme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku.

Organizujeme intervence se zaměřením na rozvoj specifických činností u našich klientů.

Pro zajištění podpory při vzdělávání vypracováváme doporučení s konkrétními podpůrnými opatřeními.

V rámci terénní formy péče navštěvujeme naše klienty ve školách a školských zařízeních.

Spolupracujeme s pedagogy a dalšími odborníky, kteří se podílejí na vzdělávacím procesu klientů.

Cílová skupina

Cílová skupina

Našimi klienty jsou děti, žáci a studenti (dále jen žák) se zrakovým a případně souběžným postižením, u kterých zraková vada ovlivňuje výchovně vzdělávací proces. Cílová skupina zahrnuje následující kategorie dětí, žáků a studentů: 

 • s poruchou binokulárního vidění
 • slabozrací žáci
 • s těžce slabým zrakem
 • nevidomí
 • s kombinací jiného zdravotního znevýhodnění

Do péče přijímáme klienty od 2 let do ukončení středoškolského vzdělání. 

Individuální činnosti

Individuální činnosti

Mezi hlavní individuální činnosti patří speciálně pedagogická a psychologická diagnostika zaměřená na dopad zrakové vady na výchovně vzdělávací proces. Na základě těchto individuálních setkání dochází k posouzení speciálních vzdělávacích potřeb, stanovení stupně podpůrných opatření a nastavení vhodných doporučení. 

Dále provádíme: 

 • diagnostika zaměřená na školní připravenost
 • diferenciální diagnostika specifických poruch učení
 • kariérové poradenství
 • diagnostika intelektových schopností
 • výběr vhodných speciálně pedagogických a didaktických pomůcek (speciální sešity, rýsovací soupravy, psací nástroje, sklopná deska aj.)
 • výběr kompenzačních pomůcek se zaměřením na výpočetní technologie (notebook, speciální programy, Braillský řádek, VPN aj.)
 • výběr bílé hole

Intervence

Intervence

V návaznosti na diagnostický proces poskytujeme individuální a skupinové speciálně pedagogické a psychologické intervence. 

 • výuka prostorové orientace a samostatného pohybu
 • výuka Braillova písma
 • intervence zaměřená na rozvoj specifických dovedností
 • obsluha kompenzačních a speciálních pomůcek
 • výuka se zaměřením na informační technologie
 • intervenční pobyty pro děti předškolního věku se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí
 • sportovní aktivity

Podpora ve vzdělávání

Podpora ve vzdělávání

Navazující činností je podpora klientů ve školách a školských zařízeních. Ta se odvíjí od stanovení stupně podpůrných opatření a jejich vypracování v dokumentu Doporučení ke vzdělávání. Následná aplikace se již odehrává v konkrétních školách a školských zařízeních za podpory našeho SPC. 

Pro více informací využijte následujících odkazů: 

MŠMT: podpůrná opatření

Národní pedagogický institut: podpůrná opatření

Národní pedagogický institut: vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Naše spolupráce

Naše spolupráce

V rámci naplnění našeho přístupu spolupracujeme s dalšími organizacemi a subjekty, které souvisí se vzděláváním a výchovou klientů SPC: 

 • Školy a školská zařízení
 • Raná péče
 • Středisko Teiresiás MU
 • Tyfloservis
 • RoboBraille 
 • Specializované firmy: Numex, UniOptik, Spektra

Informace pro studenty/ky žádající o praxi

Žádost o praxi

Studující (zejména studijní obory zaměřené na specializaci oftalmopedie/tyflopedie) kontaktují pracovníka SPC - Mgr. et Mgr. Radku Janoškovou prostřednictvím e-mailu (viz kontakty). V e-mailu uveďte konkrétní termín praxe a její rozsah, informace o požadavcích a výstupech a případné individuální požadavky (např. docházení na praxi jen v určité dny).
×