Výuka na základní škole

Hudební oddělení

Hudební oddělení

Nejen mohaletá tradice, ale též stálý velký zájem o hudební vyžití, na naší škole udržuje v chodu hudební oddělení. Dříve, když naše škola byla institucí pro osoby se zrakovým znevýhodněním, sloužila hudební průprava našich žáků často jako počáteční impuls pro hledání profesního uplatnění právě na poli hudby. V dnešní době to tak stále může u mnohých žáků být, zároveň, vzhledem ke směřování školy, je stále více kladen důraz také na terapeutické a podpůrné aspekty hudby, v rámci vzdělávání.

Prostředky aktivní muzikoterapie, která kombinuje sluchovou, zrakovou a taktilní stimulaci, umožňuje žákům “prožít” hudbu a dle mnohých výzkumů také pomoci v edukačním procesu.

Během jednotlivých hodin je často využíváno moderní vybavení školy, jako například Snoezelen, Magic box, interaktivní programy, apod.

Pro pokrytí aktuální potřeby našich žáků je ve škole možnost výběru od individuální výuky hry na hudební nástroje (akustická kytara, klavír, zobcová flétna) a sólového zpěvu, přes sborový zpěv a muzikoterapeutické “Rytmohrátky” až po výuku Braillského notopisu, jehož výuka probíhá s využitím pilotní verze vznikající platformy braillemusic.org (platforma vznikající na naší škole).

V dnešní době je jistě nezanedbatelná závěrečná poznámka, že hudební vzdělávání - stejně jako mnoho dalších volnočasových aktivit na naší škole - je pro naše žáky zcela zdarma, včetně bezplatného zapůjčení hudebních nástrojů a notového materiálu.

Na všechny Vaše případné dotazy a na práci s Vašimi dětmi se těší Bc. et Bc. Dominik Levíček, učitel hudby.

levicek.dominik@sss-ou.cz

Enviromentální výchova

Enviromentální výchova

  • Zdravý životní styl a výchova k němu je nedílnou součástí života každého jednotlivce a školy zde hrají jedinečnou úlohu. V rámci environmentální výchovy, která prolíná celým vzdělávacím procesem, se žáci učí vhodnému přístupu k přírodě, svému zdraví i zdraví svého okolí. Opět vzhledem k velkému věkovému rozvrstvení žáků naší školy vykonávají tuto funkci dva učitelé (ZŠ a SŠ), přičemž na základní škole je koordinátorem EVVO (Environmentální Výchova, Vzdělání a Osvěta) Pavel Miksa.
  • V současné době rozvíjíme témata EVVO dle metodického pokynu MŠMT. Pro letošní rok tedy jde zejména o snížení ekologické stopy školy a širší povědomost žáků, zejména těch na druhém stupni ZŠ, o ekologické návaznosti. Na škole usilovně třídíme, ve všech budovách jsou označené nádoby na tříděný odpad, a i sběrná nádoba na drobný elektroodpad. V areálu ZŠ jsou pak velkokapacitní kontejnery. Pochopitelně pokračujeme i nadále ve sběru PET odpadu, papírového sběru a prošlých léků. Vše je odborně a zdarma likvidováno v zařízeních k tomu určených (sběrné firmy, resp. lékárny).
  • Stěžejním programem jsou také různé úpravy a vylepšení venkovního areálu školy vzhledem k jeho environmentálně vhodnému provozu. Do toho jsou v největší možné míře zapojeny třídy a jejich učitelé. Podílí se na údržbě venkovních prostor, sází a sklízí plodiny na našich zvýšených záhoncích a v neposlední řadě zkrášlují areál "hmyzími hotely". Už máme dva, dodělává se třetí a až jich bude ještě víc, na stránkách školy se jistě objeví nová fotogalerie, kde si budete moci výrobky našich žáků prohlédnout.
  • Samozřejmě také uvítáme i vaše nápady a podněty, které můžete sdělit osobně, nebo na mailové na adrese: miksa.pavel@sss-ou.cz.
×