Výuka na základní škole

Hudební oddělení

Hudební oddělení

Rozšířená výuka hudební výchovy, sborového zpěvu a hry na hudební nástroje je na naší škole od samého jejího založení. Tato skutečnost vycházela ze samé podstaty vzdělávání zrakově znevýhodněných – tedy z posilování sluchu jako funkčního smyslu. V nemálo případech se jednalo a jedná o primární přípravu našich žáků na jejich pozdější profesní uplatnění na poli učitelů hudby, ladičů pian atp.

V současnosti ve stále větší míře zužitkováváme  na hudebním oddělení naší školy vedle pokračování v této tradici i moderní poznatky, které získávají naši pedagogové v akreditovaných univerzitních programech oboru speciální pedagogiky. Hudba a muzikoterapie, resp. hudba jako mimoškolní aktivita je dalším dílem v mozaice edukace dětí s poruchami chování a specifickými poruchami učení obecně. Protože pedagogický sbor hudebního oddělení tvoří učitelé plně aprobovaní pro výuku hudebních předmětů, je v našich možnostech poskytnout hudební vzdělání v rozsahu základního uměleckého školství i žákům naší školy bez vzdělávacího či sociálního handicapu.

V dnešní době je jistě nezanedbatelná závěrečná poznámka, že hudební vzdělávání - stejně jako mnoho dalších volnočasových aktivit na naší škole - je pro naše žáky zcela zdarma, včetně bezplatného zapůjčení hudebních nástrojů a notového materiálu.

Na všechny Vaše případné dotazy a na práci s Vašimi dětmi se těší kolektiv pedagogů hudebních předmětů.

Enviromentální výchova

Enviromentální výchova

Odpadové hospodářství, jako dlouhodobě stěžejní téma EVVO, je pro naše žáky z I. stupně a speciálních tříd nejpřitažlivější právě v podobě konkrétní ukázky práce v ekologickém hospodaření.

V návaznosti na problematiku trvale udržitelného rozvoje konala se pak v minulém školním roce – především pro druhý stupeň ZŠ – přednáška o problematice Fair trade, trvale udržitelného rozvoje, recyklace apod. Průběžně probíhaly konzultace koordinátora EVVO s vyučujícími oborů blízkých průřezovému tématu EVVO.

Dalším, nikoliv nepodstatným tématem  v řadě byla výchova k zodpovědnému vztahu k fauně. Výjezdů na jehněčí a koňský statek v Petrovicích okr. Blansko účastnila se i naše MŠ. V prosinci 2009 byl předán brněskému útulku Městské policie drobný ale přesto, domníváme se, důstojný výsledek naší „vánoční“ sbírky pro jejich zařízení (piškoty, laskominky pro psy, použité avšak čisté psí a kočičí pelíšky, náhubky, vodítka atp.)

V součastné době rozvíjíme témata EVVO dle metodického pokynu MŠMT. Pro letošní rok to tedy jde zejména o snížení ekologické stopy školy a širší povědomost žáků, zejména těch na druhém stupni ZŠ, o ekologické návaznosti. K prvnímu jmenovanému rozšiřujeme okruh tříděného odpadu na naší škole o nebezpečný drobný i středně velký elektroodpad, jenž v rámci souteže „Recyklo hraní“ třídíme -  od drobných bateriových monočlánků až po např. vyřazené tiskárny. Na drobný elektroodpad je sběrná nádoba v každé budově areálu školy, na střední pak od ledna 2011 u zaměstnanců ICT. Pochopitelně pokračujeme i nadále ve sběru PET odpadu, papírového sběru a prošlých léků. Vše je odborně a zdarma likvidováno v zařízeních k tomu určených (sběrné firmy resp. lékárny).

×