Sázíme na individuální přístup a rodinné prostředí.

Jsme škola pro děti se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami

Jsme střední, základní a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné. Poskytujeme vzdělání dětem a žákům s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči a vývojovými poruchami učení a chování. Našimi studenty jsou i děti se souběžným postižením více vadami a autismem.
×