Internátní řád pro SŠ

Internátní řád - SŠ

Internát je výchovné zařízení pro žáky střední školy, které poskytuje žákům přechodné ubytování, při respektování jejich osobních zájmů, aktivního odpočinku, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování. Svou výchovnou činností internát navazuje na výchovně vzdělávací práci školy a na výchovné působení rodiny. Žákům s různým postižením internát zajišťuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu.

I. PROVOZ INTERNÁTU

 1. Týdenní provoz v internátu je zahájen v neděli v 17 hod. Příjezd ubytovaných do internátu je povolen do 22 hod. Provoz internátu končí v pátek v 8:00 hod.
 2. V odůvodněných případech je možné poskytnout ubytování (bez stravy) o víkendech během školního roku.
 3. Provoz internátu se řídí řádem internátu

II. ORGANIZACE INTERNÁTU

Ubytování v internátě je určeno řádně studujícím žákům Střední školy pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2.

Vedoucí internátu přijímá a propouští tyto žáky podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 436/2010 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních ze dne 22. 12. 2010,  podle možností a kapacity internátu. Ubytování je poskytnuto na dobu jednoho školního roku, přihlášku je nutno podat nejpozději do 31.5. školního roku, ve kterém je žák na internátě ubytovaný. U nezletilých žáků potvrzují přihlášku na internát zákonní zástupci.                O ubytování žáků   prvních ročníků rozhoduje vedení školy na základě přihlášky podané taktéž do 31.5.

Pro další školní rok se obnovuje ubytování žáka za předpokladu, že žák podá novou přihlášku k ubytování a je doporučen skupinovým vychovatelem. Ukončení ubytování v internátě se provádí na písemnou žádost žáka, je-li nezletilý, podají žádost zákonní zástupci.

Během školního roku ukončí vedoucí internátu ubytování na internátě pokud:

 1. o to písemně požádá zákonný zástupce žáka (zletilý žák)
 2. studující neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním a stravováním po dobu dvou měsíců 
 3. studující přestal být žákem školy nebo má přerušené studium
 4. byl vyloučen z internátu pro porušování vnitřního řádu podle § 4, odst.5, písm.e), vyhl. MŠMT č. 436/10 Sb.

Na umístění v internátě nemají žáci právní nárok.

Žákům ubytovaným v internátě je zajištěno školní stravování.

III. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

 1. Ubytovaný žák má právo:
  1. používat přidělený pokoj s příslušenstvím
  2. využívat veškerého zařízení internátu určené pro žáky
  3. podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti žáků
  4. zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených internátem
  5. požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla
  6. podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v internátě
  7. používat se souhlasem vedoucího internátu  a spolubydlících vlastní radiopřijímač nebo magnetofon v době mimo studijní a noční klid
  8. přijímat návštěvy ve vyhrazených prostorách v době mimo studijního a nočního klidu
  9. částky vyšší než 200 Kč a cenné předměty uschovat do trezoru k vedoucímu internátu, v případě ztráty osobního majetku, hlásit vychovateli
  10. používat mobilní telefon
 2. Ubytovaný žák je povinen:
  1. dodržovat ustanovení řádu internátu a řídit se pokyny vychovatelů. Opakované neuposlechnutí vychovatele bude posuzováno jako hrubé porušení internátního řádu
  2. pravidelně se připravovat na vyučování ve studijní době stanovené denním režimem internátu
  3. zacházet šetrně s majetkem a zařízením internátu, energií, vodou a plynem, majetkem svým i svých spolužáků. Majetek chrání a zabraňuje jeho poškození nebo ztrátám. Žáci odpovídají internátu za škodu, kterou způsobili. Způsobí-li žák škodu úmyslně, je povinen ji uhradit. Náhrada může být požadována i v případech, kdy škodu způsobil z nedbalosti
  4. neprodleně hlásit  ztrátu nebo zcizení předmětu vychovateli
  5. dodržovat zásady osobní hygieny, udržovat v čistotě pokoj a zařízení, která v internátě  používá
  6. v internátě se chovat slušně, tolerantně a nevyjadřovat se hrubě, dodržovat zásady kulturního chování, zdravit vychovatele a ostatní zaměstnance internátu a školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem a jsou důvodem k okamžitému vyloučení žáka ze školy. 
  7. upozornit vychovatele na případy šikanování, vědomou toxikománii, užívání a distribuci drog  a ostatních skutečností, které mohou ohrozit zdraví obyvatel internátu
  8. ihned hlásit závady zjištěné na vybavení pokojů a inventáře vychovateli
  9. předložit vychovateli potvrzení o úhradě nákladů za ubytování a stravování
  10. přijde-li ubytovaný do kontaktu s infekční chorobou nahlásí neprodleně tuto skutečnost vychovateli
  11. hlásit se svému vychovateli ihned po skončení výuky, nahlásit vychovateli jakékoliv opuštění internátu
  12. před odchodem do školy zastlat lůžkoviny do úložného prostoru postele, na postel dát přehoz
 3. Ubytovaným žákům je zakázáno:
  1. kouřit a požívat alkohol a ostatní návykové látky ve všech prostorách internátu a na všech aktivitách pořádaných internátem
  2. přechovávat, přinášet nebo distribuovat alkoholické nápoje nebo jiné toxické látky v prostorách internátu. Není dovoleno vnášet a používat i další věci a předměty, které by ohrožovaly zdraví žáka nebo ostatních. V případě podezření na intoxikaci žáka může vychovatel provést orientační test na přítomnost alkoholu nebo orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL) /dechová zkouška, zkouška ze slin/. Pozitivní výsledek testu bude považován za hrubé porušení internátního řádu, z něhož je třeba vyvodit výchovné opatření stanovené internátním řádem. Obdobný postup zvolí vychovatel i v případě příchodu žáka na internát pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval na internátě. Odmítne-li se žák podrobit se orientačnímu testu na přítomnost alkoholu nebo orientačnímu testu na přítomnost OPL, bude na něj nahlíženo, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. ( Další podrobnosti: Viz. Dodatek k internátnímu řádu)
  3. přechovávání všech typů zbraní, střelných zbraní a střeliva, chemikálií a výbušnin
  4. svévolné přemísťování inventáře internátu
  5. přechovávání cenných předmětů a větší částky peněz, za případnou ztrátu internát neručí
  6. používat na pokojích vařiče, spirály, rychlovařič, varné konvice a ostatní elektrické spotřebiče (s výjimkou kompenzačních pomůcek)
  7. sedět v otevřených oknech, vyhazování odpadu a jiných věcí z oken
  8. kladování potravin, které podléhají zkáze, špinavého prádla delší dobu, nebo nepotřebných věcí ve skříních
  9. době nemoci zůstávat v internátě. Ubytovaný je povinen  ihned nahlásit zdravotní problémy skupinovému vychovateli nebo vedoucímu internátu 
  10. opouštět internát bez souhlasu vychovatele
  11. zdržovat se na internátě v době výuky
  12. užívat výtah do prostor internátu, výjimku povoluje vedoucí internátu na základě míry zdravotního postižení
  13. fyzickým nebo psychickým způsobem poškozovat či ubližovat spolubydlícím

IV. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

 1. Za vzorné chování a plnění povinností,  za významný projev aktivit, může být žáku udělena  pochvala:
  1. pochvala vychovatelem
  2. pochvala vedoucím internátu
  3. pochvala ředitelem školy
 2. Proviní-li se žák proti řádu internátu, mohou se mu podle závažnosti provinění uložit některá z těchto výchovných opatření:
  1. napomenutí vychovatelem
  2. důtka udělená vedoucím internátu, ředitelem školy
  3. podmínění vyloučení z internátu- při hrubém porušení internátního řádu
  4. vyloučení z internátu- při hrubém porušení internátního řádu

Při porušování internátního řádu může vychovatel omezit nebo zakázat žákům vycházky.
Hrubým porušením je míněno porušení zákazů v bodech: III/3 a,b,c,g,j,m

 1. O podmíněném vyloučení z internátu rozhoduje ředitel na návrh vedoucího internátu  po projednání s výchovnou komisí školy.
  Výchovná komise ve složení – ředitel školy, výchovný poradce, vedoucí vychovatel. V rozhodnutí stanoví ředitel zkušební lhůtu v rozmezí 1 – 5 měsíců.
 2. Veškerá výchovná opatření se oznamují  třídnímu učiteli, písemně zákonnému zástupci nezletilého žáka a zaznamenávají se do osobního spisu žáka.

V.  HYGIENICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ PRAVIDLA

Žáci jsou povinni dodržovat všechna zdravotní a hygienická pravidla, přezouvat se, udržovat v čistotě pokoj a zařízení, které na internátu používají. Žáci nesmí obtěžovat osobním nepořádkem ostatní spolubydlící. Při nedodržení pořádku a osobní hygieny má vychovatel právo omezit nebo zakázat vycházky. Žáci jsou povinni mít vlastní hygienické potřeby. Každé onemocnění nebo poranění hlásí žáci vychovateli, který zajistí ošetření.

VI. ZÁJMOVÁ A KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Podle svých osobních zálib se mohou ubytovaní přihlásit do zájmových kroužků. Zaměření a náplň činnosti jednotlivých kroužků určují jejich vedoucí (vychovatelé nebo externí pracovníci) v součinnosti s vedením internátu.
Po dohodě se skupinovým vychovatelem se mohou žáci zapojit i do zájmových aktivit mimo internát. Žáci jsou každoročně, počátkem školního roku, seznamováni s možnostmi zájmové činnosti v internátě.
Internát organizuje společné návštěvy divadelních a filmových představení, koncertů apod.

VII.  BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Žáci ubytovaní na internátě jsou povinni zachovávat veškerá bezpečnostní opatření, která zajišťují bezpečnost majetku internátu i osobního majetku žáků, bezpečnost a ochranu zdraví.
Žáci jsou povinni ukládat cennější věci do skříní uzamykatelných zámky. Na pokojích mohou žáci otevírat okna pouze do polohy – ventilace. Před odchodem z buněk jsou žáci povinni zkontrolovat, zda nejsou zapnuty elektrické spotřebiče, je-li uzavřena voda, zhasnuto světlo, zavřena okna. Všechna tato bezpečnostní opatření platí také při odchodu ze společenských místností a jiných společenských prostor. Při odchodu z pokoje jsou žáci povinni pokoj uzamknout a klíč od pokoje odevzdat vychovateli.Vstup do provozních prostor (kotelna, půdy, sklepy, střech) je zakázán.

VIII.  STRAVOVÁNÍ

Žáci ubytovaní v internátě mohou odebírat celodenní stravu (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře). Hlášení a platbu stravy si zajišťují žáci sami prostřednictvím určené osoby

IX.  REŽIM DNE

Pondělí – pátek

06.30 – 07.00                   budíček, osobní hygiena
07.00 – 07.45                   snídaně
8.00                                  uzavření internátu
12.30                                otevření internátu
12.30 – 17.45                   odpolední program, volnočasové aktivity, příprava na vyučování (2x týdně minimálně 1 hodina)
17.45 – 18.15                   večeře
18.15 – 21.00                   zájmová činnost, individuální příprava na vyučování, osobní volno
21.00 – 22.00                   osobní hygiena, příprava na večerku
22.00                                večerka
od  22.00                          noční klid

Vycházky:

- denně maximálně do 20.00
- ve středu:
1. žáci do 15 let                               nejpozději do 20.00
2. žáci od 15 do 18 let                      nejpozději do 21.30
3. žáci nad 18 let                             nejpozději do 22.30

Mimořádně v odůvodněných případech může vychovatel povolit prodloužení vycházky –  nejdéle do 24.00 hod.

X.  NÁVŠTĚVY V INTERNÁTU

 1. Do internátu mají přístup jen ubytovaní žáci a zaměstnanci střední školy.
 2. Krátké návštěvy spolužáků, známých a přátel ubytovaných jsou povoleny do 20.00 hod , v místech návštěvám vyhrazených. Návštěvy na pokojích jsou zakázány.
 3. Rodiče mohou po dohodě se skupinovým vychovatelem navštívit ubytované i v jejich  pokojích.
 4. Ubytovaní se mohou navštěvovat ve svých pokojích i na poschodích se svolením příslušných skupinových vychovatelů do 20.00 hodin.
 5. Ostatní osoby mají do prostor internátu a jeho součástí (posilovna, tělocvična, hřiště) přístup jen se svolením vychovatele.

V Brně dne: 2.9.2013

Lukáš Kabátek
vedoucí vychovatel
 
Ing. Soňa Šestáková
ředitelka školy