Úřední deska

Název škol: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Kontaktní adresa: Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00

Telefon:

 • + 420 543 212 531 – střední škola
 • + 420 543 321 303 – základní škola
 • Mobil číslo: +420 721 231 781 – ředitelka školy
 • Kuchyně: +420 543 248 576, 724 090 260 – vedoucí stravování

E-mail: sekretariat@sss-ou.cz

ID datové schránky: tgwya9d

Webové stránky školy: www.kamenomlynska.cz

IZO: 600 025 047

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 653 53 650

Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1

Součásti organizace: Mateřská škola, základní škola, střední škola, školní klub, školní družina, internát základní školy, internát střední školy, speciálně pedagogické centrum, školní jídelna, školní jídelna – výdejna, stravování svých zaměstnanců a zaměstnanců příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školských zařízení ve smyslu § 119 věty třetí zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovací listina vydaná MŠMT ČR od 1. července 2006, čj. 6408/06 – 25

Statutární orgán, jmenovaná MŠMT ČR: Ing. Soňa Šestáková

Osoby určené k poskytování informací:

 • Ing. Soňa Šestáková ředitelka školy
 • Barbora Pásková  finanční referent-správce rozpočtu, mzdová účetní
 • Mgr. Viktor Zálešák zástupce ŘŠ pro střední školu
 • RNDr. Dana Švihálková statutární zástupce ŘŠ, zástupce ŘŠ pro základní školu
 • Mgr. Dagmar Pelikánová zástupce ŘŠ pro MŠ a ZŠS
 • Mgr. Lukáš Kabátek vedoucí vychovatel
 • Mgr. Jana Trčková vedoucí speciálně pedagogického centra
 • Romana Blatná asistentka ředitelky

Obecné informace

Důvod založení subjektu, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Důvod založení subjektu, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavní účel, předmět činnosti a důvod založení organizace je vymezen zřizovací listinou. Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní vzdělávání a výchova určen pro žáky se zdravotním znevýhodněním.

Poskytuje:

 • předškolní vzdělání v mateřské škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, dětem s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem
 • základní vzdělání v základní škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem
 • poradenské služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením ve speciálně pedagogickém centru
 • žákům střední vzdělání ve střední odborné škole zřízené podle §16 odst.
  9 školského zákona pro žáky  s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami
  a autismem
 • žákům střední vzdělání v odborném učilišti zřízeném podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s  mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem
 • žákům ubytování na internátě
 • dětem a žákům školní stravování ve školní jídelně a ve školní jídelně-výdejně
 • zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Východiskem pro naplnění všech výchovných a vzdělávacích cílů jsou školní vzdělávací programy.

Organizační struktura, místo a způsob, jak získat potřebné informace

Organizační struktura, místo a způsob, jak získat potřebné informace

Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je jmenovaný Ministerstvem školství v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. 8. 2018 byla jmenována ředitelkou školy Ing. Soňa Šestáková. Ředitelka školu řídí, stanovuje organizaci a podmínky provozu škol a školských zařízení, odpovídá za použití finančních prostředků, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy taxativně vyjmenované v §165, odstavec 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitelka odpovídá za plnění školních vzdělávacích programů, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, dále poskytuje podmínky pro výkon České školní inspekce a přijetí následných opatření. Ředitelka odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy. Ředitelka školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání
a výchovy žáka.

Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:

 • Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy, tel. +420 721 231 781, e-mail: sestakova@sss-ou.cz
 • RNDr. Dana Švihálková, statutární zástupce ŘŠ, zástupce ŘŠ pro základní školu, tel. +420 607 286 281, e-mail: svihalkova@sss-ou.cz

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí:

Žádosti či stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání jsou přijímané písemně poštou na adresu školy k rukám ředitelky, datovou schránkou, předáním písemné žádosti či stížnosti na sekretariátu školy. Ústně lze podat žádost telefonicky, popřípadě opět na sekretariátu školy u asistentky ředitelky. Lze využít služby elektronických komunikací na e-mail: sekretariat@sss-ou.cz.

Postup, který musíme dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů

Postup, který musíme dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů

Žádost je podána dnem, kdy jsme ji obdrželi. Ze žádosti musí být zřejmé, že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. V žádosti musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a adresa pro doručování. Pokud organizace zjistí nedostatek údajů o žadateli, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo se požadované informace nevztahují k naší působnosti, žádost odloží a vyzve žadatele do 7 dnů o doplnění. Pokud nerozhodneme o odmítnutí žádosti, ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo doplnění, poskytneme požadované informace. Lhůtu o poskytnutí informace můžeme prodloužit maximálně o 10 dní, pokud zjistíme, že ze závažných důvodů nejme schopni vyhovět.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž jednáme a rozhodujeme

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž jednáme a rozhodujeme

Ředitel školy se při výkonu své pravomoci řídí zejména: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 13/2005, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.14/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.177/2009 Sb., o nejbližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

 • 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie
 • 3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4
 • 4,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A3
 • 5,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p., případně jiného poskytovatele poštovní služby.

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádné rozsáhlé vyhledávání
a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 250,00 Kč za každou započatou hodinu pracovníka, který informaci vyhledává.

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úplaty upustit zcela nebo zčásti.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o naší činnosti

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o naší činnosti

Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející školní rok je k nahlédnutí u ředitelky školy, v budově B2, Kamenomlýnská 1a, 603 00 Brno, v pracovní dny v době od 8.00h  do 14.00h. Výroční zpráva o činnosti školy je zveřejněna na webových stránkách školy dokumenty ke stažení.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají na sekretariátu školy denně.
Osobní doručení písemností na sekretariátě školy u asistentky ředitelky Romany Blatné: Pondělí – pátek: 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.00 hodin, prázdninový provoz 8.00h – 12.00h

Telefon: sekretariát +420 543 321 303, ředitelka školy Ing. Soňa Šestáková +420 721 231 781, statutární zástupce ředitelky RNDr. Dana Švihálková +420 607 286 281

Pro písemný kontakt: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, k rukám ředitelky, 603 00 Brno
E-mail: sekretariat@sss-ou.czblatna@sss-ou.czsestakova@sss-ou.czsvihalkova@sss-ou.cz
ID datové schránky: tgwya9d

×